Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay có 31 tỉnh chưa có tổ chức giám định tư pháp xây dựng công lập, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

Để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp theo mục tiêu của Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258) ban hành theo Quyết định phê duyệt số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/3/2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã có văn bản đề nghị 31 Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn theo nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

Danh sách các tổ chức được công bố trên trang Thông tin điện tử theo quy định, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/4/2018 để tổng hợp./.

Theo Cục Giám định (Mạnh Chiến)

2118

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT