Sun11232014

Last update%0:%11:%th %p

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc và giám sát thí nghiệm nén tĩnh cọc

Câu hỏi của bạn SXD An Giang Tại hòm thư sxdangiang@yahoo.com hỏi :
Bộ Xây dựng đã nhận phúc đáp công văn số 251/SXD-HĐXD ngày 8/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về công tác giám sát và thử tĩnh đối với công trình xây dựng.


Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:


1. Công tác thử tĩnh là một trong những phương pháp thí nghiệm hiện trường thuộc lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Công tác thí nghiệm thử tĩnh có thể thực hiện ở giai đoạn khảo sát xây dựng và kiểm tra chất lượng xây dựng.


Thí nghiệm thử tĩnh trong giai đoạn khảo sát xây dựng nhằm xác định các số liệu cần thiết về cường độ, biến dạng (đất nền, cọc) và mối quan hệ tải trọng - chuyển vị của cọc làm cơ sở cho thiết kế hoặc điều chỉnh đồ án thiết kế, chọn thiết bị và công nghệ phù hợp.


Thí nghiệm thử tĩnh trong giai đoạn kiểm tra nghiệm thu chất lượng kết cấu, cấu kiện, công tác xử lý, gia cố đất nền, công tác thi công cọc theo thiết kế.


2. Các đơn vị tư vấn thiết kế nếu có đủ điều kiện về năng lực thì được thực hiện các công tác thí nghiệm thử tĩnh đối với công trình đo mình thiết kế.

Các đơn vị Tư vấn giám sát công trình xây dựng nếu có đủ điều kiện về năng lực thì chỉ được thực hiện công tác thí nghiệm thử tĩnh đối với công trình xây dựng trong giai đoạn khảo sát xây dựng.

Tư vấn giám sát không được thực hiện công tác thí nghiệm thử tĩnh trong giai đoạn kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với công trình do mình giám sát trừ trường hợp người quyết định đầu tư cho phép.


Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng