Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Đảng bộ Bộ Xây dựng sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21/7/2023, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng; đại diện Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng; thi đua lập thành tích mừng Xuân, mừng Đảng, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các đơn vị chăm lo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp tết Nguyên đán năm 2023.

Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt công tác xây dựng Đảng; thể hiện quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, tiếp tục hướng về cơ sở, kịp thời ban hành Chương trình công tác để triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, thực hiện tốt trọng tâm công tác: tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối; lãnh đạo, tổ chức công tác chuyển giao các tổ chức đảng thuộc doanh nghiệp, hiệp hội ngoài nhà nước; hướng dẫn thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc Đảng ủy Bộ từng bước đi vào nề nếp, thực chất hơn; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong các tổ chức đảng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quyết định kết nạp 43 đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức cho 25 đảng viên dự bị của các tổ chức đảng trực thuộc; làm thủ tục tiếp nhận 22 đảng viên đến sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng cho 58 đảng viên. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia công tác cán bộ và ban hành 215 Kết luận tiêu chuẩn chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; quy hoạch, kiện toàn, nhân sự cấp ủy của các đơn vị trực thuộc và Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở các kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Xây dựng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau: triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng theo đúng tiến độ, trong đó tập trung hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, bảo đảm tiến độ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị, dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước, trình Chính phủ; chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng bộ Bộ Xây dựng; tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023; xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngành Xây dựng thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đối tượng đảng và đảng viên mới các tổ chức đảng trực thuộc theo kế hoạch; tiếp tục phối hợp với các đảng bộ, chi bộ tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ. Tiếp tục triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp theo Kế hoạch của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2024 của Đảng uỷ Bộ; tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong nửa cuối năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng và các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nửa đầu năm 2023.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ, bám sát chương trình công tác năm 2023 của Bộ Xây dựng và của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn đảng; quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023.

Theo xaydung.gov.vn

642

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT