Bộ Xây dựng
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Giới thiệu chung về phần mềm cơ sở dữ liệu kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

1. Tổng quan

Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thống kê, báo cáo, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn xảy ra, đồng thời thực hiện triển khai các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tiến hành xây dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động nhằm quản lý hoạt động này đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Phần mềm được xây dựng trên nền web, tích hợp vào website của Cục Giám định, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ quản lý đối với các nội dung chính như sau:

(1) Hồ sơ đăng tải thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động gồm:

a) Tên, địa chỉ, mã số của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

b) Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

c) Ngày cấp, ngày hết hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

d) Các lỗi vi phạm của tổ chức kiểm định (nếu có).

(2) Hồ sơ đăng tải thông tin của kiểm định viên gồm:

a) Họ và tên; mã số kiểm định viên; số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân;

b) Danh mục máy, thiết bị, vật tư đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

c) Ngày cấp, ngày hết hiệu lực của chứng chỉ kiểm định viên;

d) Các lỗi vi phạm của kiểm định viên (nếu có).

(3) Hồ sơ kiểm định của 06 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng, bao gồm:

- Cần trục tháp;

- Máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng;

- Sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng;

- Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

- Cần phân phối bê tông độc lập;

- Hệ thống cốp pha trượt.

(*) Ghi chú: Hồ sơ kiểm định là cơ sở dữ liệu của 01 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng cụ thể, được Tổ chức kiểm định cập nhật khi sử dụng phần mềm trong hoạt động kiểm định của mình đối với máy, thiết bị đó.

2. Đối tượng sử dụng

- Cán bộ quản lý (cán bộ được phân công trách nhiệm của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng);

- Tổ chức kiểm định (các tổ chức đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động);

- Kiểm định viên (các cá nhân đã được Cục Giám định cấp Chứng chỉ kiểm định viên);

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin.

3. Thông tin đối tượng quản lý

- Hồ sơ tổ chức kiểm định;

- Hồ sơ kiểm định viên;

- Thông tin thiết bị;

- Hồ sơ kiểm định thiết bị.

4. Điều kiện và phạm vi sử dụng phần mềm

* Điều kiện chung:

- Máy tính kết nối mạng internet;

- Máy tính có cài đặt trình duyệt, khuyến nghị một số trình duyệt thông dụng như: Chrome, FireFox, Microsoft Edge.

* Điều kiện và phạm vi sử dụng của Tổ chức kiểm định:

- Điều kiện sử dụng:

+ Tổ chức kiểm định được cấp tài khoản và tài khoản phải ở trạng thái “Đang hoạt động” (tài khoản bị khóa khi tổ chức kiểm định bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động).

+ Đối tượng kiểm định được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải còn hiệu lực.

- Phạm vi sử dụng:

+ Quản lý tài khoản Kiểm định viên:

Tổ chức kiểm định có thể thêm Kiểm định viên vào tổ chức của mình (với lựa chọn hợp đồng chính thức (hợp đồng dài hạn) hoặc không chính thức (hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng chuyên gia/ cộng tác viên)); điều chỉnh lại lựa chọn về hợp đồng với Kiểm định viên; loại bỏ Kiểm định viên ra khỏi tổ chức (khi chấm dứt hợp đồng), đề nghị khóa tài khoản của Kiểm định viên (trường hợp Kiểm định viên có vi phạm chưa được khắc phục...).

Trong trường hợp Kiểm định viên có hợp đồng chính thức với Tổ chức kiểm định nhưng có một tổ chức kiểm định khác thêm vào với lựa chọn hợp đồng chính thức thì Tổ chức kiểm định có thể gửi khiếu nại để giải quyết.

+ Quản lý Hồ sơ kiểm định:

Tổ chức kiểm định được quyền quản lý Hồ sơ kiểm định của tổ chức mình; thêm Hồ sơ kiểm định, kiểm tra và thực hiện duyệt để cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm định kỹ thuật ATLĐ; trước khi duyệt Hồ sơ kiểm định, Tổ chức có quyền chỉnh sửa hoặc yêu cầu Kiểm định viên chỉnh sửa (hồ sơ do Kiểm định viên cập nhật). Trường hợp do yếu tố khách quan dẫn đến việc nhập sai dữ liệu của Hồ sơ kiểm định, Tổ chức kiểm định có thể gửi khiếu nại để giải quyết.

* Điều kiện và phạm vi sử dụng của Kiểm định viên:

- Điều kiện sử dụng:

+ Kiểm định viên được cấp tài khoản và tài khoản phải ở trạng thái “Đang hoạt động” (tài khoản bị khóa khi kiểm định viên bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi Chứng chỉ kiểm định viên; hoặc khi Tổ chức kiểm định đề nghị khóa tài khoản).

+ Đối tượng kiểm định được cấp trong Chứng chỉ kiểm định viên phải còn hiệu lực.

+ Được một Tổ chức kiểm định (đã được cấp tài khoản sử dụng phần mềm) thêm vào danh sách kiểm định viên của tổ chức đó với lựa chọn hợp đồng chính thức.

- Phạm vi sử dụng:

Kiểm định viên có quyền thêm Hồ sơ kiểm định do mình thực hiện (Tổ chức kiểm định xem xét, quyết định duyệt Hồ sơ kiểm định do kiểm định viên thuộc tổ chức cập nhật); trước khi Tổ chức kiểm định duyệt Hồ sơ kiểm định, Kiểm định viên có quyền chủ động chỉnh sửa hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của Tổ chức kiểm định.

* Điều kiện và phạm vi sử dụng của tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin:

- Điều kiện sử dụng: Không yêu cầu

- Phạm vi sử dụng: Tra cứu thông tin của các tổ chức kiểm định, kiểm định viên được đăng tải; thông tin về máy, thiết bị đã được kiểm định (do tổ chức kiểm định cập nhật cơ sở dữ liệu khi sử dụng phần mềm trong quá trình hoạt động kiểm định).

Nguyễn Tuấn Ngọc Tú

891

Số lượng truy cập
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT