Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng An toàn lao động

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 492/ QĐ-GĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng An toàn lao động

CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng đối với Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng:

Phòng An toàn lao động là đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng;

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng;

3. Xây dựng danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành Xây dựng để Bộ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất ban hành;

4. Nghiên cứu, xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành Xây dựng sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền tiêu chí, điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành Xây dựng; hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

7. Hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị thi công, công trình xây dựng và các công trình lân cận; phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý vi phạm, hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

8. Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm, các Phòng Giám định kiểm tra công tác an toàn lao động tại các công trình trọng điểm thuộc Danh mục do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra, nghiệm thu.

9. Lập kế hoạch công tác theo tuần, tháng, quý, năm của đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện các công việc được phân công.

10. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế về lĩnh vực an toàn lao động.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về:

1. Tổ chức hoạt động của Phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ Quy chế Làm việc của Cục.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Trưởng phòng được quyền:

1. Trên cơ sở văn bản giao nhiệm vụ của Cục trưởng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình an toàn lao động phục vụ cho việc thực hiện lĩnh vực công tác của Cục;

2. Đề xuất việc bổ sung nhân sự hoặc những thay đổi về tổ chức của Phòng để Cục trưởng quyết định. Phân công, kiểm tra công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Được Cục trưởng uỷ quyền giải quyết một số công việc cụ thể theo quy định tại Quy chế làm việc của Cục Giám định.

4. Tham gia Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật theo quy định.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Phòng:

Phòng An toàn lao động có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng và các công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu công tác theo từng thời kỳ.

Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về công tác được phân công.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng An toàn lao động, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Lãnh đạo Cục;

- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG

Đã kýPhạm Minh Hà

Admin

4541

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An