Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định chất lượng xây dựng 1

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 489/QĐ-GĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Giám định chất lượng xây dựng 1

CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng đối với Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Phòng Giám định chất lượng xây dựng 1 (sau đây viết tắt là Phòng Giám định 1) là đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý và giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi công việc được phân công.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng được phân công.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan chuyên môn và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tại các Địa phương, Bộ, Ngành được phân công theo dõi.

3. Tổng hợp báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác an toàn lao động; hướng dẫn giải quyết sự cố trong thi công xây dựng công trình, sự cố về an toàn lao động tại các Địa phương, Bộ, Ngành được phân công theo dõi.

4. Tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đối với các công trình được phân công.

5. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật tại các Địa phương, Bộ, Ngành được phân công theo dõi.

6. Đầu mối thực hiện kiểm tra, tổng hợp báo cáo về tình hình chất lượng nhà ở tái định cư, chung cư cũ, nhà ở xã hội trên toàn quốc.

7. Lập kế hoạch công tác theo tuần, tháng, quý, năm của đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện các công việc được phân công.

8. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về:

1. Tổ chức hoạt động của Phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ Quy chế Làm việc của Cục Giám định.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Trưởng phòng được quyền:

1. Yêu cầu đối tượng liên quan cung cấp tài liệu, số liệu để phục vụ việc quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng trên cơ sở văn bản giao nhiệm vụ của Cục trưởng.

2. Đề xuất việc bổ sung nhân sự hoặc những thay đổi về tổ chức của Phòng để Cục trưởng quyết định. Phân công, kiểm tra công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Được Cục trưởng uỷ quyền giải quyết một số công việc cụ thể theo quy định tại Quy chế làm việc của Cục Giám định.

4. Tham gia Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật theo quy định.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Phòng:

Phòng Giám định 1 có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng và các công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu công tác theo từng thời kỳ.

Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về công tác được phân công.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức; xác định nhu cầu biên chế của Phòng báo cáo Cục trưởng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 453/QĐ-GĐ ngày 05/12/2013 của Cục trưởng Cục Giám định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định chất lượng xây dựng 1.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Giám định 1, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Lãnh đạo Cục;

- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG

Đã kýPhạm Minh Hà

Admin

3945

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An