Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 174/ QĐ-GĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm

CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm (sau đây gọi tắt là Phòng Quản lý công trình trọng điểm) là đơn vị giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) theo quy định tại Quyết định thành lập Hội đồng và quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng; quản lý, theo dõi tình hình chất lượng các công trình trọng điểm khác theo phân công của Cục trưởng.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Đề xuất danh mục các công trình đưa vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu (sau đây gọi tắt là công trình kiểm tra, nghiệm thu); danh sách thành viên Hội đồng, Tổ chuyên gia, các tổ chức tư vấn, cá nhân giúp việc cho Hội đồng đối với từng công trình kiểm tra, nghiệm thu.

2. Lập kế hoạch, chương trình công tác tổng thể, hàng năm, hàng quý, hàng tháng hoặc đột xuất của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng, Tổ chuyên gia, các tổ chức tư vấn giúp việc cho Hội đồng đối với từng công trình kiểm tra, nghiệm thu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.

3. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng, Tổ chuyên gia và các tổ chức tư vấn giúp việc cho Hội đồng; điều phối hoạt động của các tổ chức, cá nhân giúp việc Hội đồng.

4. Theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình thi công xây dựng, tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình kiểm tra, nghiệm thu.

5. Tổng hợp, lập báo cáo về tình hình chất lượng sau mỗi đợt kiểm tra; dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ, đột xuất về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình kiểm tra, nghiệm thu.

6. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động của Hội đồng, Tổ chuyên gia và các tổ chức tư vấn giúp việc Hội đồng; quản lý, lưu trữ các văn bản, tài liệu chuyên môn của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng.

7. Tổ chức lập dự toán; phối hợp với Văn phòng Cục đôn đốc các chủ đầu tư tạm ứng, thanh, quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng.

8. Quản lý, theo dõi việc thực hiện hợp đồng giữa Cơ quan Thường trực Hội đồng với các chuyên gia, các tổ chức tư vấn giúp việc Hội đồng.

9. Chủ trì theo dõi, lập báo cáo về tình hình chất lượng các công trình trọng điểm ngoài danh mục các công trình kiểm tra, nghiệm thu.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về:

1. Tổ chức hoạt động của Phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ Quy chế làm việc của Cục.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Trưởng phòng được quyền:

1. Yêu cầu đối tượng liên quan cung cấp tài liệu, số liệu để phục vụ hoạt động của Hội đồng.

2. Đề xuất việc bổ sung lực lượng hoặc những thay đổi về tổ chức của Phòng để Cục trưởng quyết định. Phân công, kiểm tra công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Được Cục trưởng uỷ quyền giải quyết một số công việc cụ thể theo quy định tại Quy chế làm việc của Cục Giám định.

4. Tham gia Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật theo quy định.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Phòng:

Phòng Quản lý công trình trọng điểm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, nhân viên ký hợp đồng phù hợp với yêu cầu công tác theo từng thời kỳ.

Trưởng phòng điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chuyên viên, nhân viên; xác định nhu cầu biên chế của Phòng báo cáo Cục trưởng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 452/QĐ-GĐ ngày 05/12/2013 của Cục trưởng Cục Giám định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm, Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c)

- Vụ TCCB;

- Lãnh đạo Cục;

- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Lê Quang Hùng

Admin

4630

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An