Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/ QĐ-GĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng


CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BXD ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam thành Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng và Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Cục Giám định) có chức năng tổ chức nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, thí nghiệm, kiểm định và giám định chất lượng công trình xây dựng; đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng và sản phẩm xây dựng; chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn cho sản phẩm xây dựng và hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng, có tư cách pháp nhân theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Giám định và theo quy định của pháp luật.

- Tên giao dịch tiếng Anh: Center for Development of Construction Management and Inspection Technology.

- Tên viết tắt: CDMI.

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; chứng nhận sự phù hợp hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn cho sản phẩm xây dựng.

2. Tổ chức thực hiện việc thí nghiệm, kiểm định chất lượng, giám định sự cố, tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, thẩm tra và phản biện các vấn đề kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hoặc do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

3. Giúp Cục trưởng Cục Giám định điều hành Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

4. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

5. Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng, giám sát đánh giá dự án đầu tư, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng, chỉ huy trưởng công trường, định giá xây dựng, nghiệp vụ đấu thầu, an toàn thi công xây dựng.

6. Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn: kiểm tra, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; kiểm định, giám định chất lượng, đánh giá nguyên nhân sự cố; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu; thẩm tra thiết kế và dự toán; tư vấn bảo trì công trình; tư vấn thiết bị kiểm định, xây dựng hệ thống và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

7. Xây dựng và chuyển giao các phần mềm phục vụ quản lý chất lượng xây dựng; xử lý số liệu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện xây dựng.

8. Tổ chức các sự kiện liên quan tới chuyển giao công nghệ xây dựng, khen thưởng đối với các công trình đạt chất lượng cao như: Triển lãm công nghệ xây dựng, giải thưởng chất lượng xây dựng.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế, khai thác, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình quản lý tiên tiến của thế giới. Là cầu nối tăng cường hợp tác quốc tế, công nhận, thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức tư vấn, kiểm định chất lượng xây dựng trong khu vực và toàn cầu.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Cục trưởng Cục Giám định giao.

Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính của Trung tâm; chỉ đạo, quản lý các hoạt động của Trung tâm bảo đảm hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Các đơn vị trực thuộc:

1.1. Phòng Tổng hợp;

1.2. Phòng Quản lý dự án;

1.3. Phòng Kiểm định xây dựng 1;

1.4. Phòng Kiểm định xây dựng 2;

1.5. Phòng Đào tạo - Sự kiện.

Các đơn vị trực thuộc Trung tâm có cấp trưởng, một số cấp phó và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm do Cục trưởng Cục Giám định quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Chánh Văn phòng Cục. Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh cấp phó các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

2. Lãnh đạo Trung tâm:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2.2. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Giám định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.3. Phó giám đốc Trung tâm do Cục trưởng Cục Giám định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Chánh Văn phòng Cục. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công phụ trách

2.4. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Trung tâm; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Trung tâm và báo cáo Cục trưởng.

Điểu 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTr. Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Lãnh đạo Cục;

- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Lê Quang Hùng

Admin

3782

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An