Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 493/ QĐ-GĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Văn phòng Cục

CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BXD ngày 02/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng đối với Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, Chức năng:

Văn phòng Cục có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức, điều phối hoạt động của Cục theo kế hoạch chương trình công tác của Cục; tổ chức thực hiện công tác kế hoạch - tổng hợp; tổ chức cán bộ; tài chính, kế toán, lao động tiền lương; hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; thi đua-khen thưởng, và một số công tác khác.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Tổng hợp kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Cục; tổng hợp kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Cục phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Cục; tổng hợp, báo cáo Bộ định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước (HĐNTNN) của các đơn vị trực thuộc Cục. Phối hợp tham gia thực hiện công việc cụ thể của các đơn vị khác thuộc Cục khi cần thiết.

3. Tổng hợp, báo cáo về tình hình sự cố trong thi công xây dựng công trình trên cơ sở báo cáo của các Phòng giám định chất lượng xây dựng.

4. Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

5. Công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; soạn thảo các quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Cục; Quy chế làm việc, Quy chế tài chính và Định mức chi tiêu nội bộ của Cục và các văn bản phục vụ quản lý, điều hành khác; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

6. Quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ của Cục; kiểm tra thể thức và trình tự ban hành các văn bản của Cục.

7. Quản lý tài chính bao gồm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, chi phí hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các nguồn kinh phí khác; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác cho công chức, viên chức.

8. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cục; thực hiện công tác lễ tân, phục vụ khách trong nước và nước ngoài đến làm việc tại Cục.

9. Quản lý ô tô, cấp phát xăng dầu, điều động ô tô đảm bảo phục vụ công tác của Cục.

10. Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế.

11. Chủ trì tổ chức các giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

12. Chủ trì tổ chức thực hiện Hợp phần về quản lý chất lượng thuộc Dự án Hợp tác kỹ thuật "Tăng cường năng lực trong công tác quản lý chi phí, hợp đồng, chất lượng và an toàn đối với các dự án đầu tư xây dựng" (nguồn vốn JICA ).

13. Theo dõi, kiểm tra hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

14. Đầu mối xây dựng, theo dõi việc triển khai thực hiện Quy trình Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001-2008.

15. Quản lý Trang Thông tin điện tử của Cục; theo dõi, cập nhật thông tin và giúp lãnh đạo Cục xử lý các thông tin liên quan đến Cục Giám định.

16. Đầu mối tiếp nhận, tham mưu cho Cục trưởng về xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến Cục và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục

.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về:

1. Tổ chức hoạt động của Văn phòng Cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ Quy chế làm việc của Cục.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng được quyền:

1. Yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục báo cáo về kế hoạch, kết quả thực hiện kế hoạch công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của đơn vị và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các Địa phương, Bộ, Ngành; tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình do HĐNTNN kiểm tra, nghiệm thu; tình hình về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng để tổng hợp báo cáo Cục trưởng và báo cáo Bộ.

2. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc. Đề xuất với Lãnh đạo Cục điều chỉnh các hoạt động của các đơn vị trực thuộc nếu thấy công tác chuẩn bị và thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu.

3. Đề xuất việc bổ xung nhân sự hoặc những thay đổi về tổ chức của Văn phòng để Cục trưởng quyết định. Phân công, kiểm tra công chức, viên chức trong Văn phòng thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Được Cục trưởng uỷ quyền giải quyết một số công việc cụ thể theo quy định tại Quy chế làm việc của Cục; thừa ủy quyền của Cục trưởng ký một số văn bản và có báo cáo với Cục trưởng.

5. Thường trực Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật của Cục theo quy định.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng:

1. Văn phòng Cục có Chánh Văn phòng, một số Phó Chánh Văn phòng, các chuyên viên, nhân viên ký hợp đồng phù hợp với yêu cầu công tác theo từng thời kỳ.

2. Chánh Văn phòng điều hành hoạt động của Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. Phó Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Chánh Văn phòng có trách nhiệm lập chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chuyên viên, nhân viên; xác định nhu cầu biên chế của Văn phòng báo cáo Cục trưởng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 173/QĐ-GĐ ngày 27/3/2014 của Cục truởng Cục Giám định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các Đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c)

- Vụ TCCB;

- Lãnh đạo Cục;

- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Minh Hà

Admin

3576

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An