Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Công bố công khai tài sản công năm 2020 của Cục Giám định

BỘ XÂY DỰNG

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-GĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai tài sản công năm 2020 của Cục Giám định

CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-BXD ngày 25/ 9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Công văn số 499/BXD-KHTC ngày 18/02/2021của Bộ Xây dựng về việc Công khai tài sản công của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án năm 2020,

Trên cơ sở số liệu kế toán năm 2020 và đề nghị của Chánh văn phòng Cục Giám định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tài sản công năm 2020 của Cục Giám định, chi tiết tại Biểu số 09c - CK/TSC đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cá nhân và các đơn vị trong Cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để báo cáo);

- Lưu: VT, Kế toán, CDMI

CỤC TRƯỞNG

Phạm Minh Hà


Tải file đính kèm TẠI ĐÂY
Admin

866

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An