Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia

Công văn số 4220 /LĐTBXH-ATLĐ của Ban chỉ đạo tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ Trung ương gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty hạng đặc biệt.

BAN CHỈ ĐẠO TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4220 /LĐTBXH-ATLĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

V/v hướng dẫn khen thưởng công tác

an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ

hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty hạng đặc biệt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 722/CP-VX ngày 14/7/1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về bảo hộ lao động, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT,VSLĐ-PCCN), đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ năm 1999 đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (với vai trò Trưởng ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia AT,VSLĐ-PCCN Trung ương) đã chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo việc tổ chức, phát động trên phạm vi toàn quốc, tổng kết đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Tuần lễ quốc gia, đảm bảo các tiêu chí: Tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới cơ sở và người lao động trực tiếp.

Để ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN nhân dịp tổ chức Tuần lễ Quốc gia. Căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, nay Ban chỉ đạo tuần lễ hướng dẫn khen thưởng hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia AT,VSLĐ-PCCN, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các cá nhân, tập thể thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc lực lượng vũ trang (gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN đều được xem xét, biểu dương khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

a) Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Hình thức khen thưởng

a) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

c) Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động

III. TIÊU CHUẨN

Thành tích làm căn cứ để xem xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả của các năm trước liền kề với năm xét tặng, cụ thể như sau:

1. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cờ thi đua xuất sắc được tặng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác AT,VSLĐ-PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho các cá nhân, tập thể có 03 năm liên tục trở lên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Điều 23 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tặng cho các cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có thành tích xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ-PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động

a) Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

* Đối với cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về bảo hộ lao động của các doanh nghiệp

- Đề xuất các kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện đúng và đủ các văn bản pháp quy về bảo hộ lao động, AT,VSLĐ; đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát công tác AT,VSLĐ-PCCN thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; trong năm không để xảy ra cháy, nổ;

- Lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách và tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác bảo hộ lao động theo quy định;

- Nắm chắc số lượng và tình trạng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,SVLĐ; có kế hoạch kiểm tra định kỳ và thực hiện đúng việc kiểm tra định kỳ các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ; có báo cáo về kết quả kiểm tra định kỳ, kiến nghị tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tham gia đầy đủ các khoá huấn luyện AT,VSLĐ theo quy định của pháp luật.

* Đối với người lao động trong các doanh nghiệp

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy trình, quy phạm AT,VSLĐ không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố máy, thiết bị, cháy, nổ;

- Sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng chống cháy, nổ đúng mục đích và hiệu quả;

- Tham gia tích cực trong phong trào an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp; phát hiện và tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

* Đối với cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp

- Tổ chức quản lý, thực hiện tốt các nội dung tiêu chuẩn khen thưởng của doanh nghiệp quy định tại khoản 1, điểm b mục 4 phần II;

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động bảo đảm AT,VSLĐ.

b) Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

* Đối với doanh nghiệp

- Hàng năm có kế hoạch bảo hộ lao động đáp ứng được yêu cầu AT,VSLĐ-PCCN, có dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất;

- Có quy định phân công rõ chế độ trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với từng cấp, từng chức danh quản lý; có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác bảo hộ lao động, có mạng lưới an toàn viên, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả;

- Có nội quy an toàn, quy trình sản xuất an toàn, nhiều biện pháp và đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ; trang bị các phương tiên bảo vệ cá nhân, phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng hiệu quả những trang bị đó;

+ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;

+ Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Thực hiện tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Thực hiện chế độ báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người, không xảy ra cháy nổ (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng);

- Đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phát động Tuần lễ quốc gia về AT,VSLĐ-PCCN.

* Đối với tập thể các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất

- Có đủ các phương án đảm bảo an toàn lao động và có các biện pháp để tổ chức tốt các phương án đó; chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

- Có an toàn viên, vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động quy định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng chống cháy nổ, phương tiện cấp cứu;

- Tổ chức tốt chế độ tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, khắc phục kịp thời các nguy cơ sự cố về an toàn vệ sinh lao động;

- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc bị thương nặng nhiều người (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng), không để xảy ra cháy, nổ.

IV. TUYẾN TRÌNH KHEN

Các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty hạng đặc biệt).

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, xác nhận vào báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng và lập hồ sơ gửi về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

V. THỦ TỤC, THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Đối với Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện theo quy định tại Điều 53, Điều 58 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, khoản 1, khoản 53 Điều 1 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ (hồ sơ bao gồm: Tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng và hiệp y khen thưởng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

2. Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo tuyến trình khen và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động) trước ngày 15/01 để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia AT,VSLĐ-PCCN Trung ương sẽ lựa chọn một số cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trình Bộ trưởng xét tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen Bộ, xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Kết quả khen thưởng sẽ được công bố và trao tặng tại Lễ mít tinh phát động Tuần lễ Quốc gia hàng năm.

Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể vào thời gian, địa điểm thích hợp. Việc tổ chức khen thưởng ở Trung ương và địa phương nên thực hiện lồng ghép với hoạt động mít tinh phát động hoặc hội thảo chia sẻ những kinh nghiệm hay, những gương điển hình tốt, hoặc những sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, tạo ra diễn đàn hữu ích để các cá nhân, tập thể thuộc các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm, nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương và toàn quốc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ;

- Cục An toàn lao động;

- Lưu: VT, P.TT-TĐ.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Doãn Mậu Diệp

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

6177

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chiêu sinh khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. (10/10/2022)

An toàn vệ sinh lao động là gì? Lợi ích của an toàn lao động? Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như thế nào? (15/8/2020)

Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng (11/8/2020)

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (20/4/2020)

THÔNG BÁO: Về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (22/10/2019)

Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. (16/8/2019)

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở và công trình xây dựng (14/9/2018)

Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (10/11/2017)

Công văn gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật ATLĐ về việc tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ KĐ KTAT cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong TCXD (27/6/2017)

Công điện về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017 (23/6/2017)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An