Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Thư mời tham dự Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVIII

BỘ XÂY DỰNG

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /GĐ-CDMI

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

THƯ MỜI

Tham dự Hội nghị thường niên

Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVIII

Kính gửi: Thành viên Mạng Kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (Mạng Kiểm định), Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ quan Điều hành Mạng Kiểm định tổ chức Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định lần thứ XVIII. Kế hoạch tổ chức Hội thảo và Hội nghị như sau:

1. Thời gian tổ chức: 14h00’ Thứ 5 ngày 14/7/2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Xây dựng; đại diện các Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kiểm định xây dựng; các thành viên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

4. Nội dung: (xem chương trình đính kèm).

5. Liên hệ đăng ký tham dự: Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng – Cơ quan thường trực Mạng Kiểm định, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0988.879.287 (Chị Trinh)

Cục Giám định đề nghị các đơn vị thành viên Mạng Kiểm định hưởng ứng tham dự và chuẩn bị các ý kiến tham luận để Hội nghị đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);

- Ban điều hành các TTKĐ phía Bắc và phía Nam;

- Lưu: VT, CDMI.

CỤC TRƯỞNG

Phạm Minh Hà
BỘ XÂY DỰNG

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /GĐ-CDMI

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

THƯ MỜI

Tham dự Hội nghị thường niên

Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVIII

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ quan Điều hành Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVIII. Kế hoạch tổ chức Hội thảo và Hội nghị như sau:

1. Thời gian tổ chức: 14h00’ Thứ 5 ngày 14/7/2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Xây dựng; đại diện các Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kiểm định xây dựng; các thành viên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

4. Nội dung: (xem chương trình đính kèm).

5. Liên hệ đăng ký tham dự: Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng – Cơ quan thường trực Mạng Kiểm định. Điện thoại: 0988.879.287 (Chị Trinh).

Cục Giám định trân trọng kính mời Quý Sở đăng ký tham dự Hội nghị và chuẩn bị các ý kiến tham luận để Hội nghị đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);

- Ban điều hành các TTKĐ phía Bắc và phía Nam;

- Lưu: VT, CDMI.

CỤC TRƯỞNG

Phạm Minh Hà

Admin

1218

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An