Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019

Ngày 05/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 1567/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019

Theo đó, các nội dung trọng tâm được xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tập trung vào các nội dung sau:

- Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Kiến trúc, các nội dung liên quan đến quy hoạch, quy hoạch xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, quy định mới về đầu tư công; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

- Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quy định mới về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước … góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về hình thức tổ chức: Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau:

- Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành Xây dựng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị;

- Tuyên truyền pháp luật thông qua các hình thức: ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; truyền tin qua mạng thông tin điện tử, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Treo các pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

- Tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

- Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích các đơn vị tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp…
Với các khẩu hiệu phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2019.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến ngày 10/11/2019.

Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp.
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Ngày Pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung này trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của đơn vị gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trước ngày 25/11/2019 để tổng hợp.


Theo moc.gov.vn

5315

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An