Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng 29/4/1958 - 29/4/2018

Ngày 20/10 tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017- 2018 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 -2020, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018), với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát động phong trào thi đua

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, cách đây 69 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua yêu nước”, trong đó nhấn mạnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp cả nước, trở thành truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Ngành. Qua đó, đã khơi dậy trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018 và Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ngành (29/4/1958 - 29/4/2018), thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo toàn ngành Xây dựng đẩy mạnh thực các nội dung sau:

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua Ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tổ chức các phong trào thi đua tại cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng năm 2017 - 2018 và kế hoạch 5 năm.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn Ngành trên các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên. Hướng nội dung các phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém ngay từ cơ sở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan thông tin truyền thông của Bộ mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực quản lý của Ngành.Quang cảnh buổi phát động thi đua

Bên cạnh đó, các đơn vị phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong đợt thi đua đặc biệt, chú trọng phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định, có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác. Quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản...

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định của pháp luật, quán triệt tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Xây dựng đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và ý nghĩa.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ về các nội dung và kết quả thực hiện đợt thi đặc biệt này.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của Ngành, cùng đồng lòng, đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua lao động, học tập với mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, phát triển bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018 và giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là hành động thiết thực nhất hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 2018).

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

465

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT