CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC GIÁM ĐỊNH

(Trích Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09/10/2013 và Quyết định số 645/QĐ-BXD ngày 02/6/2015 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Cục Giám định) là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng, an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng.

3. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, địa phương và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; kiểm tra chất lượng công trình và kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình   theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện việc thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo phân công của Bộ trưởng.

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

6. Chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng các giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động: giám sát thi công xây dựng công trình; kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp trong xây dựng; tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định nguyên nhân sự cố trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo trì công trình xây dựng và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong quá trình sử dụng; công bố danh mục các công trình xây dựng hiện hữu không đảm bảo an toàn chịu lực, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng và cộng đồng theo quy định của pháp luật.

9. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức cá nhân hành nghề trong các hoạt động: giám sát, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp trong xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động của các tổ chức tham gia trong các hoạt động nêu trên;

10. Quản lý hệ thống kiểm định chất lượng công trình xây dựng và trực tiếp điều hành hoạt động của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

            11. Chủ trì xây dựng để trình Bộ trưởng ban hành các quy định và chương trình khung về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; quy định về sát hạch và tổ chức sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề trong các hoạt động nêu trên;

12. Chủ trì, phối  hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng;

13. Xây dựng danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành xây dựng để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thống nhất ban hành;

14. Nghiên cứu, xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành xây dựng sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội;

15. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền tiêu chí, điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành Xây dựng; hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

17. Hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị thi công, công trình xây dựng và các công trình lân cận; phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý vi phạm, hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

18. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình an toàn; vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng phục vụ cho việc thực hiện lĩnh vực công tác của Cục;

19. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật; tạm đình chỉ xây dựng khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định; đồng thời thông báo ngay cho các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết.

20. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực công tác của Cục.

21. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

          22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN

Quảng bá thông tin

Quảng bá thông tin

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT