Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình

Ngày 20/3/2017 Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình. Chủ trì cuộc họp có ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham dự cuộc họp có ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định và các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư, ngoài ra Cục Giám định còn mời đại diện các đơn vị trong Bộ Xây dựng như Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST), đại diện cho các Đơn vị hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng (Incosaf).
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định, đại diện Tổ soạn thảo đã trình bày tóm tắt nội dung chính của dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình (dự thảo Thông tư) trong đó đã có tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đơn vị liên quan như Vụ Pháp chế về nội dung quy định thủ tục hành chính trong Thông tư và Vụ Kinh tế xây dựng về nội dung chi phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các thành viên tham dự cuộc họp đã có ý kiến góp ý với một số nội dung của dự thảo Thông tư như: Trách nhiệm quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình của Nhà thầu; biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình; chi phí cho công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình, đồng thời các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư đã có giải trình, làm rõ những ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu các thành viên của Tổ soạn thảo Thông tư nghiên cứu, xem xét các nội dung góp ý và nhanh chóng hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng tiến độ. Ngoài ra, liên quan đến công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (IBST) nghiên cứu, đề xuất đề cương của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong việc lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công xây dựng công trình và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng./.

Theo Cục Giám định (Duy Tạo)

596

Tin tức thành Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT