Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1811/BXD-TCCB gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Để có cơ sở hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và hoàn thiện quy định về hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin về các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan đang quản lý, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng (theo Phụ lục, đính kèm). Cụ thể:

1. Tổng hợp số lượng người làm việc và ghi rõ tên đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền quản lý của cơ quan.

2. Tổng hợp tình hình thành lập hội đồng quản lý, mức độ tự chủ và dự kiến sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp thực hiện; gửi văn bản về Bộ Xây dựng trước ngày 15/8/2018 (qua Vụ Tổ chức cán bộ, địa chỉ email: bxd.tccb@gmail.com).


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (Công văn 1811BXD-TCCB)

442

Ý kiến
Tin khác

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quàn lý chi phí đầu tư xây dựng (16/7/2018)

Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước (15/5/2018)

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2018 (14/5/2018)

Thông báo kế hoạch tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ các tháng trong năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (11/12/2017)

Quyết định công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/10/2017)

Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng (22/9/2017)

Công điện triển khai ứng phó với cơn bão số 6 (24/8/2017)

Rà soát quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (5/7/2017)

Quyết định số 547/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam (7/7/2017)

Kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước (20/6/2017)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT