Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1811/BXD-TCCB gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Để có cơ sở hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và hoàn thiện quy định về hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin về các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan đang quản lý, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng (theo Phụ lục, đính kèm). Cụ thể:

1. Tổng hợp số lượng người làm việc và ghi rõ tên đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền quản lý của cơ quan.

2. Tổng hợp tình hình thành lập hội đồng quản lý, mức độ tự chủ và dự kiến sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp thực hiện; gửi văn bản về Bộ Xây dựng trước ngày 15/8/2018 (qua Vụ Tổ chức cán bộ, địa chỉ email: bxd.tccb@gmail.com).


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (Công văn 1811BXD-TCCB)

2897

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT