Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Cục Giám định

Từ ngày 06/10/2017 đến ngày 11/10/2017 tại Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Cục Giám định. Đại hội được tổ chức căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và hướng dẫn số 05-HD/ĐU ngày 05/5/2017 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Đồng chí Phạm Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Giám định tặng hoa các Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Cục nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ của các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Cục Giám định nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn thực hiện và phát triển mới của từng đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ từ khi thành lập đến nay, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để bầu vào cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhằm xây dựng Chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Chi ủy các đơn vị trực thuộc luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cho cán bộ, đảng viên. Tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhìn chung ổn định, an tâm công tác, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Cục, Chi bộ các đơn vị trực thuộc đã đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện nghiêm chỉnh Quy định số 01/QĐ/ĐU ngày 21/5/2012 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Kết quả đạt được là đảng viên, cán bộ công chức, viên chức đã có những chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Cuộc vận động đã tạo điều kiện để quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, tạo sự đồng thuận cao, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong công tác.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Chi bộ luôn bám sát các quan điểm trong Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy khối, Đảng ủy Bộ Xây dựng, Đảng ủy Cục, kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống trong đó phòng là chính.

Các nhiệm vụ chính trị của cơ quan giao cho các đơn vị trực thuộc, công tác xây dựng Đảng đều được hoàn thành tốt. 100% Cán bộ, Đảng viên tại các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm đương được nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các Hướng dẫn về bầu cử của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bộ Xây dựng, với tinh thần trách nhiệm cao, đảng viên của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Giám định đã thực hiện bầu cử, lựa chọn ra nhưng đồng chí ưu tú vào cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Kết quả bầu cử các Chi bộ cụ thể như sau:

- Chi bộ Văn phòng Cục:

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Xuân Phương

+ Phó Bí thư: Đ/c Trần Thị Thu Dung

- Chi bộ Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và kiểm định xây dựng

+ Bí thư: Đ/c: Nguyễn Quang Hiệp

+ Phó Bí thư: Đ/c Hoàng Hải

+ Chi ủy viên: Đ/c Đỗ Việt Hà

- Chi bộ Các phòng giám định chất lượng xây dựng:

+ Bí thư: Đ/c: Ngô Lâm

+ Phó Bí thư: Đ/c Phan Vũ Anh

+ Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Việt Sơn

- Chi bộ Phòng Quản lý chất lượng các công trình trọng điểm

+ Bí thư: Đ/c: Phạm Tiến Văn

+ Phó Bí thư: Đ/c Phạm Thanh Sơn

+ Chi ủy viên: Đ/c Mai Thị Hồng Nhi

Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Cục nhiệm kỳ 2017-2020


Các Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ các Phòng Giám định nhiệm kỳ 2017-2020


Các Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Công trình trọng điểm và An toàn xây dựng nhiệm kỳ 2017-2020


Các Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và KĐXD nhiệm kỳ 2017-2020

Theo Cục Giám định (Xuân Phương-Hồng Lĩnh)

1023

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT