Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước

Ngày 09/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1030/BXD-GĐ gửi Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Công an; Quốc Phòng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng cột tháp truyền thông về việc kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước.
Một số cột tháp ăng ten chưa đảm bảo các yêu cầu về kiểm định, đánh giá

Theo Bộ Xây dựng, hiện tại cả nước có khoảng 5 vạn công trình dạng tháp, trụ phục vụ việc thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình (sau đây gọi tắt là tháp truyền thông).

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã thường xuyên phối hợp các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình chất lượng các tháp truyền thông trên toàn quốc. Đồng thời để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tháp truyền thông trong giai đoạn khai thác, sử dụng, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy trình bảo trì, Quy trình kiểm định tháp truyền thông kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình. Đây là các tài liệu kỹ thuật để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc thực hiện công tác bảo trì, kiểm định tháp truyền thông theo quy định.

Theo số liệu báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và kết quả kiểm tra thực tế cho thấy công tác quản lý chất lượng, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định đánh giá an toàn chịu lực các tháp truyền thông trong những năm gần đây đã dần được các chủ quản lý sử dụng quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được vẫn còn tồn tại: nhiều chủ quản lý sử dụng chưa coi trọng công tác bảo trì, kiểm định chất lượng các tháp truyền thông, nhiều công trình không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung bảo trì, kiểm định theo quy định, qua thời gian dài khai thác sử dụng đã bị xuống cấp, hư hỏng, thậm chí bị gãy, đổ; một số đơn vị tư vấn thực hiện kiểm định chất lượng công trình tháp truyền thông nhưng không đủ điều kiện năng lực, nhiều báo cáo kiểm định không đánh giá được hết các khiếm khuyết chất lượng của công trình dẫn đến một số công trình đã được kiểm định chất lượng, thực hiện bảo trì nhưng vẫn gặp sự cố, sập đổ.

Để đảm bảo an toàn cho các công trình tháp truyền thông, phòng ngừa và hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão sắp tới, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và các chủ thể tham gia xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng công trình tháp truyền thông thực hiện các công việc sau:

1. Đối với các Chủ đầu tư, Chủ quản lý sử dụng tháp truyền thông

Tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); lập kế hoạch bảo trì công trình hằng năm; thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng công trình tháp truyền thông và thực hiện việc bảo trì, kiểm định chất lượng theo kế hoạch đề ra, khắc phục kịp thời các tồn tại về chất lượng (nếu có) trước mỗi mùa mưa bão để đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực, vận hành. Lưu ý lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện việc kiểm định chất lượng, bảo trì, sửa chữa công trình.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo trì, kiểm định chất lượng tháp truyền thông cho Sở Xây dựng địa phương.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm trong việc thực hiện bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Tổng hợp tình hình thực hiện công tác bảo trì, kiểm định các tháp truyền thông trên địa bàn và báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có quản lý, khai thác sử dụng các tháp truyền thông thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình tháp truyền thông theo Mục 1 nêu trên.

4. Giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra công tác bảo trì, kiểm định tháp trên toàn quốc; hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện.


Theo Bộ Xây dựng

3140

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT