Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016

Ngày 14/10/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã ký công văn 2246/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016. Theo đó để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hàng năm theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012) có chất lượng, thiết thực, hiệu quả và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 và Công văn số 3115/ BTP-PBGDPL ngày 12/9/2016 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện theo một số nội dung cụ thể như sau:
Mục đích: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiếp pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Yêu cầu đặt ra phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng và của đơn vị; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016; Phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước; khắc phục hạn chế để thu hút sự tham gia tích cực, đông đảo của công chức, viên chức và người lao động.

Chủ đề năm 2016 : Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Khẩu hiệu: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2016; tham khảo một số khẩu hiệu sau đây:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”;

- “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

Nội dung: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các luật, pháp lệnh mới ban hành. Trong đó xác định tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS) là một trong những hoạt động cần tập trung trong đợt cao điểm.

- Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016 gắn với các quan điểm mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các luật, pháp lệnh mới ban hành: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề và nhiệm vụ của đơn vị trong triển khai Ngày Pháp luật năm 2016; lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị;

- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của BLDS cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với lĩnh vực được giao quản lý, góp phần đưa các quy định của Bộ luật đi vào cuộc sống trong thời gian từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016: Nội dung tuyên truyền, phổ biến đề nghị tập trung vào các điểm mới sửa đổi, bổ sung so với BLDS năm 2005, chú trọng các quy định có liên quan trực tiếp, thiết thực đến người dân, doanh nghiệp và phù hợp với phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị; nội dung BLDS đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đề nghị các cơ quan, đơn vị hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tra cứu, tìm đọc.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị: Lồng ghép quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII, các luật, pháp lệnh mới ban hành với hưởng ứng Ngày Pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản mới liên quan đến phạm vi quản lý của đơn vị, của Bộ Xây dựng; Công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng gương mẫu, tự giác tự học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành; tuân thủ, chấp hành và thi hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề xuất biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật; Động viên, khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày Pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bằng các hình thức phù hợp; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho viên chức, giáo viên, sinh viên, học viên các nhà trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật; phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh công tác xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động khác phù hợp với tính chất của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp về những nội dung BLDS năm 2015.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng: Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-BXD ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan.

Hình thức phổ biến, tuyên truyền: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật thông qua các hình thức: truyền tin qua mạng internet, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành Xây dựng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

- Treo các pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện : Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 cần được tổ chức bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 30/11/2016, cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/12/2016.
Theo Bộ Xây dựng

1709

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT