Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 2289/BXD-PC hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. Theo đó, Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tập trung mọi nguồn lực cần thiết đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có chiều sâu và thực chất công tác đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính; không ngừng quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.
Ảnh minh họa

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 gắn với các quan điểm mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

- Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung pháp luật về các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực pháp luật năm 2016, 2017 và 2018 như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Căn cước công dân; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật khác.

- Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung pháp luật về các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV như: Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)... và các nghị quyết của Quốc hội.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng: Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 1382/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công văn cũng nhấn mạnh cần xác định hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân; trong đó tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể là:

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành Xây dựng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền pháp luật thông qua các hình thức: truyền tin qua mạng thông tin điện tử, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Treo các pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

- Có hình thức phù hợp và thiết thực tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung trọng điểm vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của cơ quan, đơn vị; gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế) trước ngày 01/12/2017.


Theo Bộ Xây dựng

743

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT