Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị

Ngày 04/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1604/BXD-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế; Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị.
Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII năm 2017, trong đó nhấn mạnh công tác hoàn thiện pháp luật, thể chế về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổng kết tình hình triển khai thi hành các Luật: Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch đô thị; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 04 Luật này từ khi có hiệu lực đến nay.

2. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành 04 Luật nêu trên, bao gồm những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp về: hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện.

(Một số nội dung tổng kết, đánh giá, đề nghị cung cấp thông tin, số liệu tại Phụ lục kèm theo văn bản này).

Kết quả rà soát, tổng kết của quý Cơ quan xin gửi về Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại : 024.39760271/358 và gửi bản mềm về hộp thư điện tử huyenbxd@gmail.com trước ngày 25/7/2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

1374

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn (21/8/2019)

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2019-2020 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (10/7/2019)

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (30/7/2018)

Quyết định ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/9/2017)

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư (6/8/2017)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (19/7/2017)

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. (12/9/2016)

Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (30/8/2016)

Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015. (14/1/2016)

Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. (19/11/2015)

 

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT