Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Bình tại địa chỉ thư điện tử : vanbinhks1990@gmail.com hỏi về về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ATXD-BXD

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi là Cục Giám định) nhận được câu hỏi về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ATXD-BXD của công dân Nguyễn Văn Bình. Sau khi xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau:

1. Ngày 16/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BXD về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt, cần phân phối bê tông độc lập, máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là Quy trình kiểm định). Đây là máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo Quy trình kiểm định nêu trên; thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại mục 10 QTKĐ: 06-2017/BXD. Trường hợp máy, thiết bị chưa thực hiện kiểm định hoặc đã kiểm định nhưng quá thời hạn quy định thì phải kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và công bố trên website http://cucgiamdinh.gov.vn./.

Cục Giám định

570

Câu hỏi khác
 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT