Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Quyết định Số: 391/QĐ-GĐ về việc phân công công tác của Lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Về việc phân công công tác của Lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 391/QĐ-GĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của Lãnh đạo Cục Giám định

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BXD ngày 02/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng đối với Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công công tác

1. Cục trưởng là người điều hành chung các công việc của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Cục.

2. Cục trưởng phân công các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Cục trưởng trong từng lĩnh vực công tác. Phó Cục trưởng được thay mặt Cục trưởng, sử dụng quyền hạn của Cục trưởng để chủ động giải quyết các công việc được phân công và thường xuyên báo cáo Cục trưởng về tình hình thực hiện công việc. Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và Bộ trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Phó Cục trưởng khi giải quyết công việc có liên quan tới các Phó Cục trưởng khác thì phải chủ động phối hợp giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Cục trưởng có những ý kiến khác nhau thì báo cáo Cục trưởng quyết định.

4. Phó Cục trưởng trực tiếp ký các văn bản giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công và có báo cáo với Cục trưởng. Đối với các văn bản quan trọng cần trao đổi thống nhất với Cục trưởng trước khi ký.

5. Lãnh đạo Cục thực hiện việc sắp xếp lịch công tác hàng tuần; hội ý lãnh đạo Cục 01 lần/tuần và tổ chức giao ban công việc của Cục ít nhất là 01 lần/tháng.

6. Khi Cục trưởng vắng mặt, sẽ giao cho một Phó Cục trưởng thay mặt giải quyết công việc thường ngày của Cục trưởng. Phó Cục trưởng có trách nhiệm báo cáo lại những việc đã giải quyết với Cục trưởng. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Cục trưởng vắng mặt, Cục trưởng có thể trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Cục trưởng. Trường hợp Cục trưởng chỉ đạo trực tiếp thì báo lại Phó Cục trưởng. Tuỳ theo tình hình thực tế, Cục trưởng sẽ xem xét, điều chỉnh công việc, phân công công tác quy định tại Điều 2 của Quyết định này để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Cục.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể

1. Cục trưởng Phạm Minh Hà:

a. Lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của Cục theo chức năng nhiệm vụ được Bộ giao.

b. Trực tiếp chỉ đạo:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các cơ chế, chính sách về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

- Công tác lập và tổ chức triển khai kế hoạch chương trình công tác của Cục và báo cáo kết quả hoạt động của Cục.

- Công tác tổ chức, nhân sự; quản lý tài chính; đầu tư, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN).

- Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

c. Kiêm nhiệm:

- Uỷ viên thường trực HĐNTNN các công trình xây dựng.

- Thành viên Ban Chỉ đạo chung Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực trong công tác quản lý chi phí, hợp đồng, chất lượng và an toàn đối với các dự án đầu tư xây dựng" (nguồn vốn JICA).

- Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao.

2. Phó Cục trưởng Lê Quang:

a. Giúp Cục trưởng chỉ đạo:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình dân dụng.

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Địa phương, Bộ, Ngành được phân công theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực HĐNTNN đối với các công trình được phân công.

- Tham gia điều hành thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Việt Nam” (Đề án 1511): các dự án SNKT, công tác đào tạo trong khuôn khổ Đề án; Phó trưởng Ban điều hành Đề án.

- Tổ chức thực hiện Hợp phần Chất lượng - Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực trong công tác quản lý chi phí, hợp đồng, chất lượng và an toàn đối với các dự án đầu tư xây dựng" (nguồn vốn JICA). Thành viên Ban điều phối dự án.

- Đầu mối quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng; thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng và giải quyết sự cố công trình, sự cố về an toàn lao động tại các Bộ, Ngành, Địa phương được phân công theo dõi.

- Các hoạt động tư vấn, đào tạo của Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng (CDMI).

- Công tác Công đoàn.

b. Thực hiện một số công việc khác do Cục trưởng phân công.

3. Phó Cục trưởng Phạm Tiến Văn:

a. Giúp Cục trưởng chỉ đạo:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình thủy lợi, thủy điện.

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Địa phương, Bộ, Ngành được phân công theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối điều hành thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực HĐNTNN và thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực HĐNTNN đối với các công trình được phân công.

- Quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trong xây dựng; đăng ký, công bố thông tin các tổ chức giám định tư pháp trong xây dựng; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về giám định tư pháp trong xây dựng.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng và giải quyết sự cố công trình, sự cố về an toàn lao động tại các Bộ, Ngành, Địa phương được phân công theo dõi.

- Công tác kiểm tra, đánh giá an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện trên toàn quốc.

b. Thực hiện một số công việc khác do Cục trưởng phân công.

4. Phó Cục trưởng Hoàng Hải

a. Giúp Cục trưởng chỉ đạo:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình công nghiệp.

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Địa phương, Bộ, Ngành được phân công theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực HĐNTNN đối với các công trình được phân công.

- Quản lý hệ thống kiểm định chất lượng công trình xây dựng và điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

- Hoạt động đăng ký, công bố thông tin các tổ chức kiểm định chất lượng xây dựng; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng và giải quyết sự cố công trình, sự cố về an toàn lao động tại các Bộ, Ngành, Địa phương được phân công theo dõi.

- Tham gia điều hành thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Việt Nam” (Đề án 1511): kế hoạch vốn, công tác đầu tư; Phó trưởng ban thường trực Ban điều hành Đề án.

- Công tác hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục.

- Công tác kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình dạng tháp trên toàn quốc.

- Công tác tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng; tổ chức Triển lãm quốc tế về công nghệ xây dựng.

b. Thực hiện một số công việc khác do Cục trưởng phân công.

5. Phó Cục trưởng Ngô Lâm:

a. Giúp Cục trưởng chỉ đạo:

- Theo dõi, tổng hợp công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng; thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được phân công.

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình giao thông, công trình thông tin, truyền thông.

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Địa phương, Bộ, Ngành được phân công theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ của Cơ quan thường HĐNTNN đối với các công trình được phân công.

- Tổng hợp báo cáo về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng; tổng hợp tình hình sự cố công trình trong cả nước; báo cáo phục vụ Bộ trưởng họp Chính phủ, Quốc hội, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và trả lời trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Hoạt động đăng ký, công bố thông tin các tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về giám sát thi công xây dựng công trình.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng và giải quyết sự cố công trình, sự cố về an toàn lao động tại các Bộ, Ngành, Địa phương được phân công theo dõi.

- Quản lý Trang Thông tin điện tử của Cục Giám định.

- Công tác Đoàn Thanh niên.

b. Thực hiện một số công việc khác do Cục trưởng phân công.

6. Phó Cục trưởng Phan Duy Thương:

a. Giúp Cục trưởng chỉ đạo:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình sản xuất vật liệu xây dựng.

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Địa phương, Bộ, Ngành được phân công theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực HĐNTNN đối với các công trình được phân công.

- Theo dõi, quản lý chất lượng các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng và giải quyết sự cố công trình, sự cố về an toàn lao động tại các Bộ, Ngành, Địa phương được phân công theo dõi.

- Đầu mối thực hiện kiểm tra, tổng hợp báo cáo về tình hình chất lượng nhà ở tái định cư, chung cư cũ, nhà ở xã hội.

- Công tác nghiên cứu khoa học; tổng hợp đề xuất, báo cáo tình hình thực hiện các đề tài KHCN, dự án SNKT.

b. Thực hiện một số công việc khác do Cục trưởng phân công.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 62/QĐ-GĐ ngày 26/01/2015 về việc phân công công tác của lãnh đạo Cục Giám định.

Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Chánh VP Bộ;

- Lãnh đạo Cục;

- Các đơn vị thuộc Cục;

- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Minh Hà

Phụ lục 1

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỤC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, BỘ, NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 391 /QĐ-GĐ ngày 25/6/2015

của Cục trưởng Cục Giám định)

I. PCT. Lê Quang

1. Các địa phương

- TP. Hồ Chí Minh

- Long An

- Nghệ An

- Tây Ninh

- Hà Tĩnh

- Bình Phước

- Quảng Bình

- Tiền Giang

- Quảng Trị

- Đồng Tháp

- Thừa Thiên - Huế

2. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

- Bộ Y tế

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Bộ Nội vụ

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

II. PCT. Phạm Tiến Văn

1. Các địa phương

- TP. Hà Nội

- Gia Lai

- Hoà Bình

- Kon Tum

- Sơn La

- Phú Yên

- Lai Châu

- Lâm Đồng

- Điện Biên

- Đắc Lắc

- Ninh Bình

- Đắc Nông

2. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Tư pháp

- Ủy ban Dân tộc

- Tòa án Nhân dân tối cao

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam

III. PCT. Hoàng Hải

1. Các địa phương

- TP. Cần Thơ

- Khánh Hòa

- Hậu Giang

- Bình Dương

- Tuyên Quang

- An Giang

- Lào Cai

- Trà Vinh

- Yên Bái

- Vĩnh Long

- Hà Giang

- Kiên Giang

- Thanh Hóa

2. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

- Bộ Công Thương

- Bộ Công an

- Bộ Tài chính

- Bộ Ngoại giao

- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch

- Đài Tiếng nói Việt Nam

- Thanh tra Chính phủ

IV. PCT. Ngô Lâm

1. Các địa phương

- TP. Đà Nẵng

- Quảng Nam

- Phú Thọ

- Quảng Ngãi

- Vĩnh Phúc

- Bình Định

- Thái Nguyên

- Ninh Thuận

- Hà Nam

- Bình Thuận

- Nam Định

- Bà Rịa - Vũng Tàu

- Thái Bình

- Đồng Nai

2. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng Chính phủ

- Văn phòng Quốc hội

- Văn phòng Trung ương Đảng

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao


V. PCT. Phan Duy Thương

1. Các địa phương

- TP. Hải Phòng

- Bắc Cạn

- Hải Dương

- Cao Bằng

- Hưng Yên

- Sóc Trăng

- Bắc Ninh

- Bến Tre

- Bắc Giang

- Bạc Liêu

- Quảng Ninh

- Cà Mau

- Lạng Sơn

2. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

- Bộ Xây dựng

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- Đài Truyền hình Việt Nam

- Thông tấn xã Việt Nam

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ghi chú: - Phó Cục trưởng theo dõi Bộ nào thì cũng theo dõi Tập đoàn kinh tế nhà nước trực thuộc Bộ đó, trừ Tập đoàn có phân công cụ thể.

Admin

4330

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn (21/8/2019)

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2019-2020 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (10/7/2019)

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (30/7/2018)

Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị (9/7/2018)

Quyết định ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/9/2017)

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư (6/8/2017)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (19/7/2017)

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. (12/9/2016)

Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (30/8/2016)

Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015. (14/1/2016)

 

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT