Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Quyết định Số: 494/QĐ-GĐ Về việc phân công các Phòng Giám định chất lượng xây dựng theo dõi các địa phương, Bộ, ngành năm 2015

Về việc phân công các Phòng Giám định chất lượng xây dựng theo dõi các địa phương, Bộ, ngành năm 2015

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 494/QĐ-GĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công các Phòng Giám định chất lượng xây dựng theo dõi các địa phương, Bộ, ngành năm 2015

CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các Phòng Giám định chất lượng xây dựng 1, 2 và 3 theo dõi các Địa phương, Bộ, Ngành năm 2015 tại Phụ lục 1 kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây về phân công theo dõi các Địa phương, Bộ, Ngành.

Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng Giám định chất lượng xây dựng 1, 2, 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lãnh đạo Cục;

- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Minh Hà


Phụ lục 1

PHÂN CÔNG CÁC PHÒNG GIÁM ĐỊNH THEO DÕI

CÁC ĐỊA PHƯƠNG, BỘ, NGÀNH NĂM 2015

( Ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-GĐ ngày 30/7/2015 )

I. Phòng GĐCLXD 1

1. Các địa phương

- TP. Hồ Chí Minh

- Bình Dương

- Bắc Giang

- Long An

- Thái Nguyên

- Tây Ninh

- Tuyên Quang

- Đồng Nai

- Hà Giang

- Bà Rịa - Vũng Tàu

- Cao Bằng

- Bình Thuận

- Bắc Cạn

- Ninh Thuận

- Lạng Sơn

- Quảng Nam

- Quảng Ninh

- Quảng Ngãi

- Thái Bình

- Bình Định

- Bình Phước

2. Các Bộ, Ngµnh

- Bộ Xây dựng

- Bộ Công Thương (trừ các công trình thủy điện)

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Ngoại giao

- Bộ Nội vụ

- Các Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

II. Phòng GĐCLXD 2

1. Các địa phương

- TP. Hà Nội

- Hà Tĩnh

- Sơn La

- Quảng Bình

- Lai Châu

- Quảng Trị

- Điện Biên

- Thừa Thiên – Huế

- Lào Cai

- Phú Yên

- Yên Bái

- Đắc Lắc

- Hòa Bình

- Đắc Nông

- Ninh Bình

- Lâm Đồng

- Thanh Hóa

- Kon Tum

- Nghệ An

- Gia Lai

2. Các Bộ, Ngành, Tập đoàn

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bộ Công Thương (các công trình thủy điện)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Tư pháp

- Tập đoàn EVN

III. Phòng GĐCLXD 3

1. Các địa phương

- TP. Hải Phòng

- Đồng Tháp

- TP. Đà Nẵng

- An Giang

- TP. Cần Thơ

- Vĩnh Long

- Vĩnh Phúc

- Trà Vinh

- Phú Thọ

- Bến Tre

- Hà Nam

- Tiền Giang

- Nam Định

- Hậu Giang

- Bắc Ninh

- Sóc Trăng

- Hưng Yên

- Bạc Liêu

- Hải Dương

- Cà Mau

- Khánh Hòa

- Kiên Giang

2. Các Bộ, Ngành

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Công an

- Bộ Tài chính

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bộ Y tế

- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ghi chú:

- Phòng được phân công theo dõi Bộ nào thì cũng theo dõi Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty trực thuộc Bộ đó, trừ Tập đoàn có phân công cụ thể.

- Công trình có phần vốn đóng góp của doanh nghiệp Nhà nước dưới 50% thì được phân công quản lý theo địa phương nơi xây dựng công trình.

Admin

1238

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn (21/8/2019)

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2019-2020 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (10/7/2019)

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (30/7/2018)

Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị (9/7/2018)

Quyết định ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/9/2017)

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư (6/8/2017)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (19/7/2017)

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. (12/9/2016)

Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (30/8/2016)

Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015. (14/1/2016)

 

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT