Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015.

Ngày 11/01/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Quyết định số 09/QĐ-BXD công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015 (từ ngày 15/01 - 31/12/2015). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 4 Luật (Luật Nhà ở 56/2005/QH11, Luật Kinh doanh BĐS 63/2006/QH11, Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai 34/2009/QH12, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 38/2009/QH12), 2 Nghị quyết (19/2008/QH12, 34/2007/NQ-CP) 16 Nghị định (08/2005/NĐ-CP, 71/2005/NĐ-CP, 153/2007/NĐ-CP, 12/2009/NĐ-CP, 51/2009/NĐ-CP, 83/2009/NĐ-CP, 112/2009/NĐ-CP, 48/2010/NĐ-CP, 71/2010/NĐ-CP, 114/2010/NĐ-CP, 64/2012/NĐ-CP, 15/2013/NĐ-CP, 34/2013/NĐ-CP, 84/2013/NĐ-CP, 188/2013/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP); 4 Quyết định (87/2004/QĐ-TTg, 39/2005/QĐ-TTg, 09/2008/QĐ-TTg, 03/2012/QĐ-TTg); văn bản do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm 2 Thông tư (09/2009/TT-BXD, 02/2013/TT-BXD) và 1 Quyết định (34/2006/QĐ-BXD).

Văn bản hết hiệu hiệu lực một phần năm 2015 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 3 Nghị định (59/2007/NĐ-CP, 37/2010/NĐ-CP, 80/2014/NĐ-CP); văn bản do Bộ Xây dựng ban hành gồm 2 Thông tư (20/2010/TT-BXD, 08/2013/TT-BXD).

Xin vui lòng tải file đính kèm

BXD_09-QD-BXD_11012016.signed.pdf

Theo Bộ Xây dựng

819

Ý kiến

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (30/7/2018)

Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị (9/7/2018)

Quyết định ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/9/2017)

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư (6/8/2017)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (19/7/2017)

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. (12/9/2016)

Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (30/8/2016)

Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. (19/11/2015)

Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013 về viêc Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng (8/10/2015)

Quyết định Số: 494/QĐ-GĐ Về việc phân công các Phòng Giám định chất lượng xây dựng theo dõi các địa phương, Bộ, ngành năm 2015 (26/8/2015)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT