Chủ đề:

Trả lời thắc mắc quy định về xử lý chuyển tiếp tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của độc giả Nguyễn Đức Chính có địa chỉ thư điện tử chinhcadic@yahoo.com, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 46/2015/NĐ-CP) về xử lý chuyển tiếp thì đối với các công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định 46/2015/NĐ-CP có hiệu lực, việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Các công tác khác có liên quan đến quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trong giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng,... đều phải tuân thủ các nội dung quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì thời điểm khởi công xây dựng công trình được xác định như sau:

a) Trường hợp Dự án đầu tư xây dựng có một, một số công trình chính độc lập, thời điểm khởi công được xác định riêng cho từng công trình chính độc lập;

b) Trường hợp Dự án đầu tư xây dựng có dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án thì thời điểm khởi công được xác định là thời điểm khởi công dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình của dự án./.

(Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng)

Cục Giám định

1603MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT