Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trình tự để bàn giao công trình đưa vào sử dụng

  Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định trong quá trình triển khai thực hiện các dự án vướng mắc trong việc tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành mong Bộ Xây dựng hướng dẫn, cụ thể như sau: Theo quy định tại Điều 23 mục 3 khoản b Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định: “ Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu quy định tại điểm a khoản này của chủ đầu tư. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên”.

  Và theo quy định tại Điều 24 mục 4 khoản b quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng“ Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng”. Với quy định nêu trên thì trình tự để bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng hiện có 2 quan điểm sau:

  - Quan điểm 1:

  + Bước 1: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành.

  + Bước 2: Sau đó cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu ra văn bản chấp thuận.

  + Bước 3: Cuối cùng là chủ đầu tư bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

  - Quan điểm 2:

  + Bước 1: Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu ra văn bản chấp thuận.

  + Bước 2: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành.

  + Bước 3: Cuối cùng là chủ đầu tư bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

  Như vậy để bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng thì 2 quan điểm đang trái chiều nhau ở bước 1 và bước 2.

  Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng quan điểm nào là đúng?

  Trả lời:


  Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng chỉ quy định thời điểm chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng, không quy định thời điểm chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

  Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì sau khi kết thúc đợt kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong trường hợp đáp ứng các quy định của pháp luật. Tại thời điểm cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, trường hợp chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng thì chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng, rà soát và tổ chức khắc phục các tồn tại (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định và gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để được xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định.

  Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định

  Cục Giám định

  2227

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An