Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng

  Hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng

  Theo Văn bản số VN-05_1DEV-21-LE-063 ngày 15/01/2021 của IGPV, quy mô của dự án mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt bao gồm 01 giàn trung tâm (Sao vàng CPP), một Giàn đầu giếng (Đại Nguyệt WHP) và 01 tàu chứa dầu Golden Star (FSO-GS) được định nghĩa là cảng dầu khí ngoài khơi Sao Vàng – Đại Nguyệt.

  Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thì công trình xây dựng được định nghĩa là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước”. Như vậy theo các định nghĩa trên, tàu chứa dầu Golden Star (FSO-GS) không phải là công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, vì vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

  Cục Giám định

  1288

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An