Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Bình

  Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 357/SXD-QLXD ngày 05/3/2021 của Sở Xây dựng Thái Bình về việc đề nghị hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng


  Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1260/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

  1. Theo nội dung nêu tại văn bản số 357/SXD-QLXD, công trình Nhà chung cư cao tầng có quy mô 18 tầng (Công trình), là công trình cấp I đã được Sở Xây dựng Thái Bình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng, được khởi công xây dựng ngày 20/8/2020. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì Công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định này.

  2. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng nêu văn bản số 357/SXD-QLXD là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

  Cục Giám định

  372

  Câu hỏi khác

  Hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng của TKV (13/5/2021)

  Hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng (18/3/2021)

  V/v trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ thư điện tử "phucuong.xlmt@gmail.com" qua trang thông tin điện tử (2/7/2020)

  Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng (29/5/2020)

  Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (29/5/2020)

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

   

  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT