Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng

  Hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng

  Theo Văn bản số VN-05_1DEV-21-LE-063 ngày 15/01/2021 của IGPV, quy mô của dự án mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt bao gồm 01 giàn trung tâm (Sao vàng CPP), một Giàn đầu giếng (Đại Nguyệt WHP) và 01 tàu chứa dầu Golden Star (FSO-GS) được định nghĩa là cảng dầu khí ngoài khơi Sao Vàng – Đại Nguyệt.

  Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thì công trình xây dựng được định nghĩa là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước”. Như vậy theo các định nghĩa trên, tàu chứa dầu Golden Star (FSO-GS) không phải là công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, vì vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

  Cục Giám định

  265

  Câu hỏi khác

  Hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng của TKV (13/5/2021)

  Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Bình (29/4/2021)

  V/v trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ thư điện tử "phucuong.xlmt@gmail.com" qua trang thông tin điện tử (2/7/2020)

  Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng (29/5/2020)

  Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (29/5/2020)

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

   

  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT