Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng của TKV

  Ngày 11/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1564/BXD-GĐ gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm do TKV làm Chủ đầu tư.


  Công trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm là công trình công nghiệp, cấp I do TKV làm Chủ đầu tư. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) để đưa công trình vào khai thác, sử dụng thì phải được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP kiểm tra công tác nghiệm thu. Công trình chỉ được đưa vào sử dụng sau khi được cơ quan có thẩm quyền nêu trên có Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư theo đúng quy định.

  Cục Giám định

  324

  Câu hỏi khác

  Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Bình (29/4/2021)

  Hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng (18/3/2021)

  V/v trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ thư điện tử "phucuong.xlmt@gmail.com" qua trang thông tin điện tử (2/7/2020)

  Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng (29/5/2020)

  Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (29/5/2020)

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

   

  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT