Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Nghiệm thu công việc xây dựng

  Câu hỏi của bạn Lê Mạnh Tuấn tại hòm thư qlda3.ctp.cp@gmail.com hỏi

  Năm 2008, Công ty chúng tôi có triển khai thi công một công trình trên địa bàn Hà Nội. Tại thời điểm thi công, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP đã có hiệu lực

  Để tiết kiệm thời gian và lưu trữ hồ sơ, căn cứ Điều 2, điều 3 Nghị định 49/2008, Công ty chúng tôi đã tự biên soạn và ban hành Mẫu Biên bản nghiệm thu, trong đó, Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu và Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng gộp chung một (01) biên bản. Ngoài ra, để đảm bảo sự phù hợp, nhà thầu thể hiện cam kết về sự phù hợp chất lượng trên Phiếu yêu cầu nghiệm thu. Công ty chúng tôi làm như vậy có sai quy định nào không? và tính pháp lý của hồ sơ chất lượng đó có được chấp nhận hay không?

  Sau khi xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau

  1. Đối với phần công việc được thực hiện trước thời điểm Nghị định số 49/2008/NĐ-CP có hiệu lực, nhà thầu thi công xây dựng phải lập biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng trước khi yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

  2. Đối với phần công việc được thực hiện sau thời điểm Nghị định số 49/2008/NĐ-CP có hiệu lực, chủ đầu tư có thể tự soạn thảo các mẫu biên bản nghiệm thu mới hoặc sử dụng các mẫu biên bản nghiệm thu được quy định trong các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hoặc trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng phải bảo đảm các nội dung được quy định tại Khoản 5, 6,7 Điều 1 Nghị định này. Trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu, nhà thầu thi công xây dựng phải tự kiểm tra, khẳng định sự phù hợp về chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện so với yêu cầu của thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng. Kết quả nghiệm thu nội bộ có thể được thể hiện bằng biên bản nghiệm thu giữa người trực tiếp phụ trách thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng hoặc thể hiện bằng cam kết về sự phù hợp chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng thể hiện ngay trong phiếu yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu mà không cần lập biên bản nghiệm thu nội bộ.

  3. Trường hợp phần công việc được thực hiện sau khi các Nghị định thay thế Nghị định số 49/2008/NĐ-CP như Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực, chủ đầu tư và các nhà thầu căn cứ vào điều kiện chuyển tiếp và các Thông tư hướng dẫn các Nghị định này để thực hiện, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm thi công xây dựng.

  Cục Giám định

  7629

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An