Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công

  Câu hỏi của bạn Đỗ Thành Nhân tại hòm thư thanhnhan19831988@gmail.com hỏi

  Thông tư số 26/2016/TT-BXD về lập bản vẽ hoàn công có nêu "các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ ", nhưng trong 2 mẫu bản vẽ hoàn công không có đại diện pháp luật của các đơn vị liên quan (nhà thầu, tư vấn giám sát...), do đó không thể đóng dấu pháp lý (dấu tròn) lên mẫu bản vẽ hoàn công. Vậy xin hỏi, việc đóng dấu, ký xác nhận được hiểu như thế nào để thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư 26/2016/TT-BXD?


  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2017 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ hoàn công”. Dấu đóng trên bản vẽ hoàn công là dấu bản vẽ hoàn công được quy định tại Khoản 2 Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD

  Cục Giám định

  28665

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT