Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng

  Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu có địa chỉ tại hòm thư điện tử conghieu1001@gmail.com gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng với nội dung hỏi như sau:

  Trong quá trình hoàn thiện đầy đủ hồ sơ cho chủ đầu tư, chúng tôi gặp về vấn đề như sau:

  Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế gộp thành một quyển do chủ đầu tư lập và bên tôi đã lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng nộp cho chủ đầu tư nhưng bên chủ đầu tư yêu cầu phải thêm cả phương án kỹ thuật khảo sát, lý do là chủ đầu tư có nhiệm vụ khảo sát thì phải có phương án thiết kế. Nhưng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không có nội dung hướng dẫn lập phương án thiết kế.

  Vậy trong trường hợp này tôi phải thực hiện thế nào để đúng với pháp luật quy định.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng năm 2014 thì Phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng (sau đây viết tắt là Phương án thiết kế sơ bộ) là một trong các nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Việc lập Phương án thiết kế sơ bộ được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, đề nghị Trung tâm thông tin tổng hợp./.

  Cục Giám định

  3523

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT