Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  1. Về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng.

  a) Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.”. Do vậy, đối với trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư có thể lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình để lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

  b) Đối với các công tác thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, thẩm tra đơn giá khảo sát, dự toán khảo sát, nhiệm vụ khảo sát thì Chủ đầu tư có thể lựa chọn các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, có đủ năng lực thực hiện công tác lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, đơn giá khảo sát, dự toán khảo sát, nhiệm vụ khảo sát,để thực hiện thẩm tra.

  2. Về nhật ký thi công xây dựng công trình

  Căn cứ theo khoản 2 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư 26/2016/TT-BXD) thì Chủ đầu tư phải thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung trước khi thi công xây dựng công trình.

  3. Về nhật ký khảo sát xây dựng

  Căn cứ các quy định hiện hành về xây dựng thì không có quy định bắt buộc về việc lập nhật ký khảo sát xây dựng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể thỏa thuận với nhà thầu khảo sát về hình thức và nội dung của nhật ký khảo sát./.

  Cục Giám định

  3982

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT