Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tử hoang.nguyenduc@hbc.vn liên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành.

  Ngày 19/4/2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhận được thư của ông Nguyễn Đức Hoàng địa chỉ hộp thư điện tử hoang.nguyenduc@hbc.vn. Nội dung thư hỏi, đối với công trình dân dụng cấp I (30 tầng, 01 tầng hầm) trong quá trình tổ chức thi công xây dựng khi nào mời Cục Giám định kiểm tra công tác nghiệm thu và quy trình thế nào. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có trả lời như sau:

  1. Theo khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thì công trình nêu trên thuộc thẩm quyền của Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng (Cục Giám định). Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 3 và trình tự kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

  2. Theo Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD hướng dẫn Điều 32 Nghị định số Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng quy định:

  - Kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình: Sau khi khởi công công trình, trong thời gian 15 ngày, chủ đầu tư phải báo cáo thông tin công trình bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu không quá 03 lần, trừ trường hợp công trình có sự cố về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng vào thời điểm kết thúc các giai đoạn thi công quan trọng như: móng và phần ngầm - kết cấu phần thân - cơ điện (thiết bị) và hoàn thiện. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

  - Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình đưa vào sử dụng: Chủ đầu tư gửi văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành. Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng của chủ đầu tư đưa công trình (hoặc hạng mục công trình) vào khai thác sử dụng nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

  Kính đề nghị Ông nghiên cứu, thực hiện./.

  Cục Giám định

  4407

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An