Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Hỏi đáp về cách xác định cấp công trình của Bệnh viện đa khoa hạng 1 theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Hỏi: Câu hỏi của độc giả Nguyễn Chấn Quốc tại địa chỉ (drngchanquoc@gmail.com) về cách xác định cấp công trình chính của một Bệnh viện đa khoa hạng 1 theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Trả lời:

Căn cứ vào mục đích sử dụng cấp công trình và đặc điểm riêng của dự án mà việc xác định cấp công trình được thực hiện cho một công trình độc lập (ví dụ Khối nhà A, hoặc Khối nhà BC của Bệnh viện) hoặc cho tổ hợp công trình chính (ví dụ tổ hợp các công trình chính như Khối nhà A, Khối nhà BC,...của Bệnh viện) theo như quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Trong trường hợp xác định cấp công trình để áp dụng theo mục đích nêu tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì phải xác định cấp công trình của tổ hợp công trình chính. Đối với câu hỏi của Ông Nguyễn Chấn Quốc thì sử dụng quy mô công suất 700 giường để xác định cấp công trình của tổ hợp công trình chính.

Trường hợp xác định cấp công trình để áp dụng theo mục đích nêu tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì phải xác định cấp của công trình độc lập. Cấp công trình độc lập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD. Khối nhà A thuộc Bệnh viện (nêu trong thư hỏi của Ông Nguyễn Chấn Quốc) có quy mô công suất riêng nên khi xác định cấp công trình này phải xác định cấp công trình theo quy mô công suất (lấy quy mô 200 giường của Khối nhà A) và quy mô kết cấu (theo các thông số: tổng diện tích sàn, số tầng cao, số tầng ngầm); sau đó lấy cấp lớn nhất xác định được làm cấp công trình của Khối nhà A.

(Cục Giám định)

Cục Giám định

807MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT