Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời Ông Phạm Anh Tuấn về xác định cấp công trình.

Ngày 05/7/2017, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của Ông Phạm Anh Tuấn (tuan.cddc@gmail.com) về xác định cấp công trình nhà kho. Căn cứ các quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Cục Giám định có ý kiến như sau:

Cấp công trình của một công trình độc lập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD. Nếu công trình Nhà kho mà Ông Phạm Anh Tuấn hỏi không có quy mô công suất để xác định cấp công trình theo Phụ lục 1 Thông tư 03/2016/TT-BXD thì chỉ xác định cấp công trình này trên cơ sở loại và quy mô kết cấu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD. Công trình Nhà kho được xác định cấp theo tất cả các tiêu chí từ (a) đến (e) quy định tại Mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD và lấy cấp lớn nhất xác định được làm cấp công trình.

Cục Giám định

1518MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT