Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Vinh Hiển tại địa chỉ thư điện tử:Hien777@gmail.com về việc xác định cấp công trình Nhà văn phòng thuộc Nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dược

  Câu hỏi của bạn Nguyễn Vinh Hiển tại hòm thư Hien777@gmail.com hỏi

  Theo Thông tư 03/2016/TT-BXD thì công trình hóa dược là cấp 1, nhưng trong công trình có rất nhiều hạng mục nhà xưởng, nhà văn phòng 3 tầng dưới 2.000 m2, và rất nhiều hạng mục phụ (hàng rào, nhà bảo vệ, nhà chứa rác...). Tôi xin hỏi hạng mục nhà văn phòng này xác định là cấp như thế nào?

  Căn cứ các quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  1. Đối với Nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dược, việc xác định cấp công trình với mục đích để xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

  2. Ngoài việc xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng nêu tại Mục 1 trên thì cấp công trình còn được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động xây dựng khác nêu chi tiết tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

  3. Trường hợp ông Nguyễn Vinh Hiển hỏi, khi xác định cấp cho Nhà văn phòng - công trình độc lập thuộc Nhà máy sản xuất sản phẩm hóa thì cấp của công trình này chỉ áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động xây dựng nêu tại Mục 2 trên và được xác định như sau: Nhà văn phòng không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 nên chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD

  Cục Giám định

  1359


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT