Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời Ông Nguyễn Văn Đức (ducbk82@gmail.com) về thủ tục thay đổi thiết kế

Ngày 02/4/2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Đức (ducbk82@gmail.com) về thủ tục thay đổi thiết kế khi Nhà thầu thi công khng đúng Hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Căn cứ các quy định tại điều 25 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Cục Giám định có ý kiến như sau:

Việc thi công các công việc xây dựng, hạng mục công trình phải tuân thủ hồ sơ thiết kế được duyệt. Trường hợp có thay đổi so với hồ sơ thiết kế được duyệt thì chủ đầu tư phải tổ chức lập thiết kế xây dựng điều chỉnh và thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sở cho việc thi công và nghiệm thu.

Cục Giám định

628MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT