Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời Ông Nguyễn Minh về xác định cấp công trình xây dựng

Ngày 19/3/2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Minh (utbinh2000@yahoo.com) về quy định xác định cấp công trình nhà văn phòng. Căn cứ các quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Cục Giám định có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cục Giám định

652MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT