Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Nghiệm thu công trình xây dựng

  Hỏi: Câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Sơn tại hòm thư chienquangnam@gmail.com hỏi :

  Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP). Theo đó, tại Điều 8: Nghiệm thu công việc xây dựng và Điều 9: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Thông tư không đề cập đến công tác nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng (được phân thành 01 điều tại Thông tư 10/2013/TT-BXD, ngày 25/7/2013 hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP). Vậy chúng tôi tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng thì thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm những ai, có cần đại diện chủ đầu tư tham gia và ký biên bản nghiệm thu hay không? Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình có phải là nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hay không?

  Trả lời:

  Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng được quy định tại Điều 30 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, theo đó thành phần tham gia nghiệm thu được thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng có liên quan.

  Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình không phải là nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, được quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  (Cục Giám định)  Cục Giám định

  13046

  Câu hỏi khác

  V/v trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ thư điện tử "phucuong.xlmt@gmail.com" qua trang thông tin điện tử (2/7/2020)

  Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng (29/5/2020)

  Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (29/5/2020)

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

  Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành. (7/5/2018)

   

  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT