Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28.

  Ngày 02/4/2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về căn cứ nghiệm thu bê tông dựa vào Rn ≠ R28. Căn cứ các quy định hiện hành, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu của thiết kế mác thiết kế của bê tông có thể quy định ở tuổi 28, 90, 180 ngày, trong trường hợp bạn hỏi, người thiết kế đã lựa chọn R28 cho tính toán.

  Việc thí nghiệm kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày là căn cứ để kết luận cường độ bê tông có đạt mác thiết kế hay không để nghiệm thu chính thức bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Trường hợp thực tế thi công, ngày nén mẫu không trùng với R28 do điều kiện khách quan thì đơn vị thi công cần xin ý kiến tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, căn cứ các yêu cầu kỹ thuật và ý kiến các bên, trình chủ đầu tư để xem xét, quyết định
  Cục Giám định

  4141


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT