Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh địa chỉ tại hòm thư điện tử utbinh2000@yahoo.com về công tác nghiệm thu

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Ông Nguyễn Minh có địa chỉ tại hòm thư điện tử utbinh2000@gmail.com với nội dung hỏi như sau:

1. Công trình được khởi công trước ngày Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực. Tại thời điểm khởi công, công trình không thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư. Vậy khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình trong năm 2017, Chủ đầu tư có cần phải mời cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng?

2. Điểm c Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 quy định một trong những điều kiện khởi công xây dựng công trình là có “thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ”; tuy nhiên, tôi không tìm ra được hướng dẫn về hình thức và thời điểm xác nhận của chủ đầu tư trên thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế 01 bước và 02 bước theo quy định.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì Nghị định số 15/2013/NĐ-CP “có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 và thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng...”. Do vậy, đối với các công trình khởi công hoặc hoàn thành sau ngày 15 tháng 4 năm 2013 đều phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định này.”

Vì vậy, đối với công trình của Ông hỏi thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo các quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

2. Về hình thức và thời điểm xác nhận bản vẽ thi công của Chủ đầu tư

Theo quy định Điểm c Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 thì một trong những điều kiện khởi công xây dựng công trình là có “thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ”. Do vậy, sau khi thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế một bước hoặc thiết kế hai bước của công trình đã được Người quyết định đầu tư hoặc Chủ đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư phải kiểm tra và xác nhận vào bản vẽ thi công để bàn giao cho đơn vị thi công trước khi tổ chức khởi công công trình.

Chủ đầu tư cần thoả thuận với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát về hình thức xác nhận lên bản vẽ để làm cơ sở thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, xin gửi Ông tham khảo./.
Cục Giám định

1567

Câu hỏi khác

Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành. (7/5/2018)

Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28. (19/4/2018)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình (3/4/2018)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của độc giả Phạm Minh Bằng tại địa chỉ thư điện tử : messi245013@gmail.com, (9/3/2018)

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình (25/10/2017)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT