Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Quốc Chính tại địa chỉ thư điện tử: chinhk27@gmail.com hỏi về nghiệm thu công trình xây dựng

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của ông từ địa chỉ email chinhk27@gmail.com ngày 31/3/2017 về việc chưa nghiệm thu hoàn thành công trình thì chưa thể đưa công trình vào vận hành và không có nước thải để làm cơ sở cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Sau khi nghiên cứu Văn bản, căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư có thể vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải trong thời gian không quá 06 tháng và phải được cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động chấp thuận bằng văn bản. Việc kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, làm cơ sở để nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng sẽ được thực hiện sau khi mẫu thí nghiệm đạt yêu cầu theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đượng phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, xin thông báo để ông được biết./.

Cục Giám định

1161MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT