Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của độc giả Lê Hải Long tại địa chỉ longgt28@gmail.com hỏi về nghiệm thu công việc xây dựng

Hỏi: Theo Điều 8 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 về nghiệm thu công việc xây dựng.Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng gồm tên công trình, thời gian và địa điểm, thành phần ký, kết luận, chữ ký, phụ lục khác. Theo nội dung trên thì hiện tại biên bản nghiệm thu không còn có mục căn cứ nghiệm thu. Xin hỏi Quý Cục có phải hiện tại biên bản nghiệm thu đã bỏ mục căn cứ nghiệm thu và lý do bỏ căn cứ này ?Trân trọng !

Trả lời:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì biên bản nghiệm thu công việc bao gồm các nội dung :

a) Tên công việc nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

d) Kết luận nghiệm thu;

đ) Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

e) Phụ lục kèm theo (nếu có).”

Do vậy biên bản nghiệm thu không có nội dung căn cứ nghiệm thu.

2. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có thể lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công. Do đó, việc đưa căn cứ nghiệm thu vào trong biên bản nghiệm thu công việc là không phù hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiệm thu từng công việc người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu./.

(Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng)

Cục Giám định

1871

Câu hỏi khác


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT