Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí từ email trixd24@gmail.com ngày 03/10/2017 về công tác tổ chức nghiệm thu công trình kè chống biển xâm thực tại tỉnh Bình Thuận. Sau khi nghiên cứu câu hỏi, căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  1. Đối với trường hợp kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư báo cáo thông tin công trình bằng văn bản theo Mẫu số 01 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để được tổ chức kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

  2. Trường hợp nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư gửi văn bản theo Mẫu số 02 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để được tổ chức kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi chủ đầu tư. Sau khi nhận được thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và báo cáo khắc phục các tồn tại (nếu có) của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

  Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, xin thông báo để ông được biết và thực hiện./.

  Cục Giám định

  2485

  Câu hỏi khác

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

  Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành. (7/5/2018)

  Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28. (19/4/2018)

  Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình (3/4/2018)

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của độc giả Phạm Minh Bằng tại địa chỉ thư điện tử : messi245013@gmail.com, (9/3/2018)

   


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT