Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí từ email trixd24@gmail.com ngày 03/10/2017 về công tác tổ chức nghiệm thu công trình kè chống biển xâm thực tại tỉnh Bình Thuận. Sau khi nghiên cứu câu hỏi, căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Cục Giám định có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư báo cáo thông tin công trình bằng văn bản theo Mẫu số 01 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để được tổ chức kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

2. Trường hợp nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư gửi văn bản theo Mẫu số 02 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để được tổ chức kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi chủ đầu tư. Sau khi nhận được thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và báo cáo khắc phục các tồn tại (nếu có) của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, xin thông báo để ông được biết và thực hiện./.

Cục Giám định

552MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT