Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tử hoang.nguyenduc@hbc.vn liên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành.

  Ngày 19/4/2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhận được thư của ông Nguyễn Đức Hoàng địa chỉ hộp thư điện tử hoang.nguyenduc@hbc.vn. Nội dung thư hỏi, đối với công trình dân dụng cấp I (30 tầng, 01 tầng hầm) trong quá trình tổ chức thi công xây dựng khi nào mời Cục Giám định kiểm tra công tác nghiệm thu và quy trình thế nào. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có trả lời như sau:

  1. Theo khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thì công trình nêu trên thuộc thẩm quyền của Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng (Cục Giám định). Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 3 và trình tự kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

  2. Theo Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD hướng dẫn Điều 32 Nghị định số Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng quy định:

  - Kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình: Sau khi khởi công công trình, trong thời gian 15 ngày, chủ đầu tư phải báo cáo thông tin công trình bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu không quá 03 lần, trừ trường hợp công trình có sự cố về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng vào thời điểm kết thúc các giai đoạn thi công quan trọng như: móng và phần ngầm - kết cấu phần thân - cơ điện (thiết bị) và hoàn thiện. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

  - Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình đưa vào sử dụng: Chủ đầu tư gửi văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành. Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng của chủ đầu tư đưa công trình (hoặc hạng mục công trình) vào khai thác sử dụng nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

  Kính đề nghị Ông nghiên cứu, thực hiện./.

  Cục Giám định

  3464

  Câu hỏi khác

  V/v trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ thư điện tử "phucuong.xlmt@gmail.com" qua trang thông tin điện tử (2/7/2020)

  Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng (29/5/2020)

  Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (29/5/2020)

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

  Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28. (19/4/2018)

   

  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT