Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời ông Võ Xuân Nguyễn về cách xác định cấp công trình

Kính gửi: Ông Võ Xuân Nguyễn

Email: nguyenpy09@gmail.com;

Cơ quan công tác: Sở Công Thương Phú Yên

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Ông về cách xác định cấp công trình và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án Nhà máy điện sinh khối. Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và căn cứ vào các văn bản pháp luật có hiệu lực (tại thời điểm câu hỏi, tháng 2/2016), Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trả lời các câu hỏi của Ông như sau:

1. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến cách xác định cấp công trình trong một dự án nhà máy điện sinh khối:

Điều 7 và Phục lục 1, Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng (Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng) quy định cách xác định cấp cho công trình xây dựng nhưng không quy định cách xác định cấp của dự án. Đối với dự án nhà máy điện sinh khối, các công trình thuộc một dây chuyền công nghệ sản xuất chính của nhà máy được xác định cấp trên cơ sở công suất của dây chuyền này theo quy định tại Mục II.1.5.9, Bảng II.1, Phụ lục 1, Thông tư 10/2013/TT-BXD.

Trong trường hợp dự án điện sinh khối có 2 dây chuyền công nghệ sản xuất chính (sản xuất điện) độc lập với nhau và được đầu tư theo hai giai đoạn độc lập thì việc xác định cấp cho các công trình thuộc từng dây chuyền công nghệ sản xuất theo nguyên tắc nêu ở trên.

2. Câu hỏi thứ hai liên quan đến thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước:

Trường hợp dự án Nhà máy điện sinh khối KCP Phú Yên nằm trong danh mục các công trình trọng điểm quốc gia do Thủ tướng Chính phê duyệt hàng năm thì Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sẽ thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc dự án này. Trường hợp ngược lại, xác định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Trên đây là trả lời của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng để Ông được biết./.

Cục Giám định

1654MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT